OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt


Ośrodek Szkolenia i Wychowania 14-2 w Pasłęku

 


14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 20
tel. 055 248-20-79, fax 055 248-48-66
e-mail: osiwpaslek@wp.pl
Kierownik: Beata Winiewska-Kowal

Warsztaty produkcyjno-szkoleniowe:
ul. Polna 2C
tel. 055 248 49 47

 

  

O NAS
 
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pasłęku jest jednostką organizacyjną Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Nasza placówka realizuje zadania o charakterze szkoleniowo – opiekuńczo – wychowawczym. Jesteśmy Ośrodkiem mieszanym – męskim posiadający bazę lokalową, szkoleniową i socjalną.
 
Uczestnikiem OSiW w Pasłęku może zostać każdy chłopiec, który na dzień 01 września będzie miał ukończone 15 lat.
 
Obowiązek szkolny uczestnicy realizują w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku, gdzie funkcjonują dwa typy szkół:
- Gimnazjum dla Dorosłych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
 
Kształcenie praktyczne realizują na warsztatach szkoleniowych Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Pasłęku. Naszymi uczestnikami są mieszkańcy z terenu miasta i gminy Pasłęk oraz obszaru województwa Warmińsko-Mazurskiego i okolic, dla których zakwaterowanie w Internacie i wyżywienie jest bezpłatne.
 
 
OFERTA
 
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP 14-2 w Pasłęku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą zorganizowaną w celu realizacji zadań ustawowych w zakresie:
• Umożliwiania uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;
• Zapewnienia uczestnikom OHP całodobowej opieki wychowawczej oraz bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia;
• Realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego;
• Współdziałania z instytucjami i organizacjami lokalnymi oraz rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników w procesie ich wychowania i kształcenia;
• Organizowania imprez kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania czasu wolnego dla uczestników Ośrodka;
• Prowadzenia warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych, gdzie uczestnicy zdobywają kwalifikacje zawodowe;
• Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej mającej na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży;
• Współpraca z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami w celu rozwiązywania problemów uczestników;
• Organizacja pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla młodzieży niedostosowanej społecznie, wchodzącej w konflikt z prawem;
• Szeroki wachlarz imprez i przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w celu aktywizacji uczestników oraz rozbudzenia w nich szeroko pojętej kultury osobistej;
• Realizacja przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych i turystycznych zapewnia młodzieży rozwój własnych zainteresowań i odkrywanie nowych zdolności;
• Przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz poruszania się po rynku pracy; pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.
• Zapewnienie odpowiednich warunków do zdobycia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, umożliwienie wszechstronnego rozwoju oraz zdobycia nowych doświadczeń związanych z rynkiem pracy.
 
 
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
 
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP 14-2 w Pasłęku proponuje dwie formy przygotowania zawodowego:
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ramach kształcenia w gimnazjum w zawodach:
- murarz
- stolarz
- kucharz małej gastronomii
- mechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
 
Nauka zawodu w ramach kształcenia w zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie:
- murarz
- stolarz
 
W roku szkoleniowym 2012/2013 będzie prowadzony nabór i kształcenie w formie:
 
- przyuczenia do zawodu w zawodach:
- murarz – tynkarz
- stolarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- kucharz
 
- nauka zawodu:
- murarz – brukarz
- stolarz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 
 
Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OSiW OHP w Pasłęku odbywa się na podstawie indywidualnych umów zawartych pomiędzy pracodawcą, a uczestnikami na zasadach dotyczących pracowników młodocianych.
 
 
 Z życia OSiW OHP w Pasłęku...
 
  
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR

Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007