OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt


Ośrodek Szkolenia i Wychowania 14-2 w Pasłęku

 

14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 20
tel. 55 248-20-79,
e-mail: 
osiwpaslek@ohp.pl
p.o. Kierownik: Ryszard  Zawistowski

Warsztaty szkoleniowo- produkcyjne:
ul. Polna 2C
tel. 55 248 49 47

 

O NAS 

Jesteśmy Ośrodkiem koedukacyjnym (dla dziewcząt i chłopców) posiadającym bazę lokalową, szkoleniową i socjalną.

 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku zapewnia młodzieży całodobową opiekę pedagogiczną. Młodzież kształcenie teoretyczne odbywa w Zespole Szkół Zawodowych mieszczącym się w tym samym budynku co internat oraz w Zespole Szkół. W OSiW działają kluby, koła zainteresowań, sekcje kulturalno-oświatowe i innowacje. W zajęciach Ośrodka uczestniczy młodzież w wieku  15-18 lat, posiadająca trudne warunki rodzinne, zaniedbana życiowo i wychowawczo.   

                  

Ośrodek zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę wychowawczą.

Młodzież ma możliwość ukończenia Gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest  na warsztatach szkoleniowo – produkcyjnych lub u pracodawców zewnętrznych. W Ośrodku podejmowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia służące podnoszeniu poziomu kształcenia praktycznego i teoretycznego młodzieży przebywającej w placówce.

 

Obowiązek szkolny uczestnicy realizują w Zespole Szkół Zawodowych oraz Zespole Szkół w Pasłęku , gdzie funkcjonują dwa typy szkół:

 

- Gimnazjum dla Dorosłych

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa      

OFERTA

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP 14-2 w Pasłęku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą zorganizowaną w celu realizacji zadań ustawowych w zakresie:

• Umożliwiania uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

• Zapewnienia uczestnikom OHP całodobowej opieki wychowawczej oraz bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia;

• Realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego;

• Współdziałania z instytucjami i organizacjami lokalnymi oraz rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników w procesie ich wychowania i kształcenia;

• Organizowania imprez kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania czasu wolnego dla uczestników Ośrodka;

• Prowadzenia warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych, gdzie uczestnicy zdobywają kwalifikacje zawodowe;

• Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej mającej na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży;

• Współpraca z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami w celu rozwiązywania problemów uczestników;

• Organizacja pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla młodzieży niedostosowanej społecznie, wchodzącej w konflikt z prawem;

• Szeroki wachlarz imprez i przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w celu aktywizacji uczestników oraz rozbudzenia w nich szeroko pojętej kultury osobistej;

• Realizacja przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych i turystycznych zapewnia młodzieży rozwój własnych zainteresowań i odkrywanie nowych zdolności;

• Przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz poruszania się po rynku pracy; pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

• Zapewnienie odpowiednich warunków do zdobycia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, umożliwienie wszechstronnego rozwoju oraz zdobycia nowych doświadczeń związanych z rynkiem pracy.

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP 14-2 w Pasłęku proponuje dwie formy przygotowania zawodowego:

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ramach kształcenia w Gimnazjum dla Dorosłych w zawodach:

- murarz - tynkarz

- stolarz

- kucharz małej gastronomii

- mechanik pojazdów samochodowych

- sprzedawca

 

Nauka zawodu w ramach kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach:

- murarz - tynkarz

- stolarz

- fryzjer

- cukiernik

- sprzedawca

 

Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OSiW OHP w Pasłęku odbywa się na podstawie indywidualnych umów zawartych pomiędzy pracodawcą, a uczestnikami na zasadach dotyczących pracowników młodocianych.

 

 

 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR


Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007