OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt


Rynek pracy

 

Ochotnicze Hufce Pracy posiadają w swojej strukturze jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i orientacją zawodową oraz krótkoterminowym zatrudnianiem uczniów szkół ponadpodstawowych czy studentów. Są nimi Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego.

 

CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP w Olsztynie i Elblągu są ponadpowiatowymi jednostkami OHP realizującymi zadania w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, prowadzenia poradnictwa i informacji zawodowej, prowadzenia pośrednictwa pracy, badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych zadań oraz koordynacji działalności młodzieżowych biur pracy i klubów pracy. Działają w zakresie:

1. Doradztwa i poradnictwa zawodowego, m.in.:

• prowadzą indywidualne poradnictwo i doradztwo zawodowe;
• organizują spotkania indywidualne i grupowe ze specjalistami min. doradcą zawodowym, psychologiem i radcą prawnym;
• prowadzą spotkania informacyjne, warsztaty z zakresu wiadomości o rynku pracy w siedzibie firmy i placówkach oświatowych;
• motywują do ustawicznej edukacji i przekwalifikowań;
• uczą pisać życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
• umożliwiają kontynuację nauki i zdobycie zawodu poprzez informowanie i kierowanie młodzieży do hufców pracy na terenie województwa.

2. Pośrednictwa pracy, m.in.:

• organizują krótkoterminowe zatrudnienie młodzieży;
• kierują młodzież i bezrobotnych do pracy stałej, krótkoterminowej i dorywczej;
• poszukują, negocjują i gromadzą oferty pracy;
• organizują giełdy pracy i targów pracy i edukacyjnych;
współpracują z partnerami rynku pracy (pracodawcy i instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku pracy realizujące pośrednictwo pracy).

3. Edukacji i szkoleń, m.in.:

• prowadzą szkolenia zawodowe dla młodzieży i dorosłych w ramach realizacji projektów rynku pracy;
• organizują szkolenia z zakresu małej przedsiębiorczości;
• organizują zajęcia z udziałem specjalistów różnych dziedzin w celu przeciwdziałania skutkom wywołanym długotrwałym bezrobociem;
• kierują młodzież i bezrobotnych na szkolenia organizowane przez inne instytucje edukacyjne działające na lokalnym rynku pracy;
• pomagają zgłaszającym się w dokonaniu wyboru optymalnej formy kształcenia;
• gromadzą aktualną informację o szkoleniach;
• organizują grupy o zbieżnych potrzebach edukacyjnych.

MŁODZIEZOWE BIURA PRACY OHP w Olsztynie i Elblągu prowadzą całoroczne pośrednictwo pracy skierowane do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, studentów, poszukującej pracy, bezrobotnej. Pośrednicy pracy poszukują i gromadzą oferty pracy stałej, krótkoterminowej, dorywczej, prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego. Młodzieżowe Biura Pracy są inicjatorem giełd i targów pracy.

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ OHP w Olsztynie i Elblągu świadczą usługi w formie stacjonarnej i mobilnej dla młodzieży poszukującej pracy, zagrożonej wykluczeniem społecznym, uczącej się oraz absolwentów. zawodowych. MCIZ oferują nowoczesną multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach. Doradcy zawodowi MCIZ prowadzą zajęcia grupowe, udzielają porad indywidualnych oraz informacji w formie stacjonarnej i mobilnej. Dzięki działalności MCIZ młodzież ucząca się oraz poszukująca pracy ma znacznie ułatwiony dostęp do:

• informacji edukacyjno-zawodowej, rynku pracy,
• multimedialnych programów komputerowych,
• specjalistycznych szkoleń, treningów interpersonalnych,
• metod planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy,
• testów itp.

Młodzi ludzie, którzy zgłoszą się do MCIZ w Olsztynie Elblągu będą mogli bezpłatnie skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej, orientacji zawodowej, 

 

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY OHP w Biskupcu, Pasłęku, Iławie, Ełku, Nidzicy, Bartoszycach, Giżycku, Ostródzie, Działdowie, Kętrzynie, Szczytnie, Lidzbarku Warmińskim, Piszu są otwarte dla młodzieży z lokalnych środowisk, zainteresowanej ofertą programową OHP, chcącej skorzystać z usług doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej. Program Młodzieżowych Centrów Kariery zawiera się w trzech obszarach tematycznych: informacja i poradnictwo zawodowe; pośrednictwo pracy; przedsiębiorczość. Pracownicy MCK OHP realizują szereg działań zmierzających do wzbogacenia wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie planowania przyszłości zawodowej i poruszania się po rynku pracy. W ofercie skierowanej do młodzieży znajdują się:

• zajęcia indywidualne i grupowe z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego, indywidualne i grupowe informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia, zawodach oraz rynku pracy,
• zajęcia przygotowujące do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Indywidualnego Planu Działania.

Doradcy zawodowi uczą również autoprezentacji, przybliżają zagadnienia związane z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem, z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych prowadzą badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych. 

 

 

 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR
Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007