OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt

Refundacja ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Pracodawco pamiętaj!

 

Ostatnim dniem, w którym Pracodawca lub Organizacja Zrzeszająca Pracodawców ma możliwość złożenia poprawnego wniosku o wypłatę refundacji wynikającym z umowy podpisanej w 2013 roku jest dzień 31 lipca 2016 roku. Po tym terminie wniosek złożony przez Państwa nie zostanie zrealizowany, albowiem zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2008, Nr 235, poz. 1601) § 11 „Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2016 roku”.

INFORMUJEMY: 

12 kwietnia br. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził uchwałą nr 22/349/16/V wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę.

Przedmiotowa uchwałą została również ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego / Data ogłoszenia: 20 kwietnia 2016 r., Rocznik 2016, pozycja : 1783/

 

INFORMUJEMY: 

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł  (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

Rozporządzenie określa również,  szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zwanym dalej „ młodocianymi”, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcęPRZYPOMINAMY:

1 Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych , którzy dokształcają się  w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w terminie od 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

2.    Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.


Do zadań OHP należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników. OHP to od 1 września 2004 roku jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Pracodawca, zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń , zwanym dalej „ wnioskiem o zawarcie umowy” , jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)     zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanym dalej „ ustawą”;

2)     pracodawca, osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,              z późn. zm.).

Z dniem 1 września 2015 r. w życie weszła Uchwała nr 14/120/15/V Zarządu Województwa Warmińsko    – Mazurskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia „ Wykazu zawodów,  w których za przygotowanie młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę”.   

Straciła moc Uchwałą nr 52/689/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 października 2013 roku w sprawie określenia Wykazu zawodów,  w których za przygotowanie młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń  i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę”.

Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).

Pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych , a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczących młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

  
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Stosunek procentowy wynagrodzenia o którym mowa wynosi:

1)     w pierwszym roku nauki -  nie mniej niż 4 %,

2)     w drugim roku nauki – nie mniej niż 5 %,

3)     w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6 %.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4 % powyższego wynagrodzenia.  
Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń , pracodawca składa do  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.    
Pracodawca zatrudniający młodocianych i korzystający z refundacji zobowiązuje się , iż po zakończeniu przygotowania zawodowego obecnie zatrudnionych młodocianych pracowników, będzie nadal  zatrudniać na podstawie umowy            o pracę przez okres, co najmniej 6 miesięcy.

UWAGA : 

REFUNDACJA WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD TYCH WYNAGRODZEŃ ZA OKRES PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W PRZYPADKU POWTARZANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO ROKU NAUKI NIE PRZYSŁUGUJE.

 


Podstawa prawna:


• 
art. 190 i art. 191 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013);
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2014 poz. 1543);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 254, poz. 1704);
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

  

 

 


JEDNOSTKI OHP REALIZUJĄCE REFUNDACJĘ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM:

 

 

Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie

10-581 Olsztyn, ul. Narutowicza 4
tel. 89 527 62 03 wew. 19
e-mail:
warminsko-mazurska@ohp.pl

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Paweł Kowszyński
st. specjalista ds. refundacji – Halina Czerniewicz
st. specjalista ds. refundacji – Anna Szwed

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Junaków 5
tel. 055 232 68 19, fax 055 232 53 51
e-mail:
refundacjaelblag@ohp.pl
dyrektor CEiPM OHP - Iwona Pekura
st. specjalista ds. refundacji - Magdalena Pałka
st. specjalista ds. refundacji - Łukasz Lewandowski


CEiPM  OHP w Elblągu -  zasięg terytorialny :

Powiat -   elbląski, ostródzki, iławski, działdowski, nowomiejski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie
10-581Olsztyn, ul. Narutowicza 4
tel. 089 527 62 03 w. 18, fax 089 527 62 03
e-mail:
refundacjaolsztyn@ohp.pl
dyrektor CEIPM OHP  - Marek Obrębski
specjalista ds. refundacji - Ewelina Lisowska
specjalista ds. refundacji - Elżbieta Puszkar

CEiPM OHP w Olsztynie -  zasięg terytorialny :

Powiat -  olsztyński, kętrzyński, szczycieński, piski, olecki, gołdapski, nidzicki, mrągowski, ełcki, giżycki, węgorzewski.  

 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR


Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007