OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt

 Obecnie w trakcie realizacji są dwa programy wojewódzkie: „Spotkanie z człowiekiem”, którego celem jest kształtowanie kultury praw człowieka wśród uczestników OHP oraz „Chcemy być sobą”, program, którego zadaniem jest zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem subkultur młodzieżowych, jako elementu życia publicznego.

Programy zrealizowane:

 

Jestem świadomy, umiem reagować - program adresowany do uczestników jednostek stacjonarnych WM WK OHP (ŚHP w Elblągu, OSiW w Pasłęku i OSiW w Mrągowie). Realizowany był w terminie 06.01- 31.03.2014r., a wzięło w nim udział 146 uczestników OHP. Głównym celem programu było uświadomienie młodzieży OHP istnienia różnych form przemocy, z jakimi może się ona spotkać oraz metod ochrony przed nią. W programie omówiono sześć modułów: „Handel dziećmi”, „Dowód miłości”, „Sponsoring”, „Przemoc 
w rodzinie”, „Przemoc rówieśnicza”, „Telefon zaufania”. Szybki rozwój społeczeństwa, coraz mniejszy udział rodziców w wychowaniu własnych dzieci i przerzucanie odpowiedzialności za nie na inne osoby i instytucje, co w przypadku uczestników OHP jest zjawiskiem szczególnie wyraźnym i częstym, sprawia, że młodzi ludzie wchodzą w  role dorosłych, nie mając świadomości czyhających na nich niebezpieczeństw i pokus. Stąd pretekst do podjęcia tak ważnej tematyki i wzmocnienie postaw moralnych naszych wychowanków.

Pierwsza pomoc przedmedyczna i aktywizacja zawodowa - program adresowany do uczestników wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych WK. Realizacja programu miała na celu aktywizację społeczną i zawodową uczestników, poprzez realizację zajęć z doradcą zawodowym oraz szkoleń praktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zawód ratownika medycznego został przedstawiony uczestnikom programu w kontekście możliwości przyszłego zatrudnienia, uczestnicy, oprócz zdobycia umiejętności i wiedzy pozwalających prawidłowo zareagować w sytuacji zagrożenia życia innej osoby, dowiedzieli się, w jaki sposób oni sami mogą wykonywać zawód ratownika medycznego, jakie predyspozycje i kwalifikacje muszą posiadać. Dzięki zajęciom z doradcą zawodowym OHP mogli skonfrontować swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, nauczyli się sporządzać życiorys zawodowy, uzyskali wiedzę nt. aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.

Święto wszystkich świąt - Wielkanoc - program realizowany był przez wszystkie jednostki organizacyjne WM WK OHP oraz CKiW w Gołdapi. Województwo warmińsko- mazurskie jest miejscem mieszania się wielu narodowości, a co za tym idzie mieszania się wielu kultur, zwyczajów, zarówno autochtonów, jak i ludności napływowej. Powodem realizacji programu o tematyce wielkanocnej była chęć uświadomienia młodzieży ich pochodzenia oraz pokazania bogactwa odziedziczonej po przodkach kultury, która przez swoją różnorodność jest bardzo ciekawa. W trakcie zajęć uczestnicy OHP mieli okazję spotkać się z miejscowymi artystami ludowymi, poznali różnice w obchodach Wielkanocy między Warmią, Mazurami i Powiślem,  poznać wielkanocny cykl obrzędowy, a także inne, mniej znane zwyczaje wielkanocne, jak pogrzeb śledzia, rozprawa z żurem, wojciechowe przesądy. Podsumowaniem programu i zarazem wymiernym efektem było własnoręczne wykonanie ozdób wielkanocnych, stroików, kartek świątecznych oraz zaprezentowanie ich podczas zorganizowanego w każdej jednostce kiermaszu lub wystawy.  

Bezpieczne wakacje 2014 - program adresowany do wszystkich uczestników OHP. Jego celem było przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i odpowiedzialnego wypoczynku podczas wakacji letnich. Podjęcie takiej tematyki jest zasadne, gdyż podczas wakacji, kiedy kontrola ze strony dorosłych jest dużo mniejsza, a narażenie na różnego rodzaju zagrożenia zwiększa się, młodzież, szczególnie OHP, odpowiada sama za swoje bezpieczeństwo. Stąd konieczność uwypuklenia niebezpieczeństw oraz przedstawienie konsekwencji nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań. W czasie realizacji programu uczestnicy OHP spotkali się z przedstawicielami różnych służb, którzy udzielali wskazówek, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, w lesie, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak udzielać pierwszej pomocy. Uczestnicy OHP otrzymali też wiedzę na temat zagrożeń, jakie napotkać może młoda osoba poszukująca pracy wakacyjnej.

Fajne miejsce OHP - program adresowany do wszystkich jednostek OHP, uczestników aktywnie działających w Radzie Młodzieży. Podstawą wdrożenia programu była potrzeba zwiększenia identyfikacji uczestnika z placówką, w której przebywa, wzmocnienie u niego przekonania o słuszności podjętego wyboru i określonej formy kształcenia. Elementy programu zostały zrealizowane poprzez zaproponowanie nowatorskiej strategii akcji rekrutacyjnej realizowanej w jednostce OHP w ramach projektu promocji jego macierzystej jednostki. W rezultacie realizacji działań programowych w każdej jednostce została utworzona min. 5 osobowa grupa uczestników, którzy brali czynny udział w akcji rekrutacyjnej (opracowali ulotki, prezentacje multimedialne przedstawiające życie hufca, brali udział w spotkaniach z kandydatami na uczestników OHP).

Dajemy radę i nic nie wchodzi nam w paradę - program adaptacyjno-profilaktyczny adresowany do nowo zrekrutowanych uczestników OHP. Celem programu było ułatwienie procesu adaptacji nowych uczestników OHP w nowym środowisku, integrację grupy wychowawczej, diagnoza potrzeb i zainteresowań młodzieży. Wskaźnikami skuteczność realizacji programu były quizy/ankiety dotyczące poziomu wiedzy o nowej szkole, warsztatach, Ośrodku, kadrze pedagogicznej, regulaminie wypełnione na koniec realizacji przez wszystkich uczestników: we wszystkich jednostkach osiągnięto wskaźnik poprawności powyżej 60%. Ponadto wszyscy nowo zrekrutowani uczestnicy zostali objęci badaniami predyspozycji zawodowych, mającymi na celu ułatwienie wyboru kierunku kształcenia zawodowego. Zrealizowane zostały przedsięwzięcia integrujące uczestników( ogniska, wyjścia do kina, rozgrywki piłkarskie, zajęcia plastyczne). Opinie rodziców i uczestników również potwierdzają zasadność realizacji działań programowych.

 

Moja Mała Ojczyzna -  program skierowany do 8 jednostek organizacyjnych WM WK OHP, w którym wzięło udział 492 uczestników. Realizacja programu odbywała się w okresie 01.10- 31.12.2013r. Młodzież OHP ma coraz mniej okazji, by obcować z dziedzictwem kulturalnym regionu warmińsko- mazurskiego. Poznanie „małej ojczyzny” jest istotnym elementem rozwijającym świadomość i tożsamość narodową i europejską. Stąd zrodziła się potrzeba przybliżenia uczestnikom OHP historii, tradycji, zwyczajów i specyfiki regionu, z którego pochodzą i skierowania do nich programu, który pokaże owo dziedzictwo historyczne i kulturowe i pogłębi więź ze swoim środowiskiem. Dzięki przeprowadzonym działaniom, młodzież OHP poznała historię Warmii, Mazur i Powiśla,  zapoznała się 
z historią powstania miejscowości, z których pochodzi i ich najbliższych okolic, zdobyła informacje o ciekawych, wartych obejrzenia miejscach, zabytkach, poznała sylwetki ciekawych lub znanych osób związanych z ich miejscem pochodzenia. Zajęcia prowadzone w ramach programu były też okazją do rozwijania umiejętności zdobywania i selekcjonowania informacji oraz korzystania z różnych źródeł informacji (teksty źródłowe, dawne ilustracje, zdjęcia, mapy). Założone w programie cele osiągnięte zostały dzięki wzbogaceniu  zajęć między innymi o wycieczki, wyjścia do muzeów, spotkania z przewodnikami turystycznymi, czy przedstawicielami instytucji zaangażowanych w problematykę historyczną, kulturową i społeczną regionu.  

Start do kariery - program adresowany do uczestników  OHP, klas kończących na poziomie gimnazjum i ZSZ. Przeprowadzony był od 01.03 do 15.06.2013r., obejmując 456 uczestników OHP. Realizacja programu wynikła z konieczności przeciwdziałania bezrobociu absolwentów OHP oraz wysokiego bezrobocia młodych ludzi  w województwie warmińsko-mazurskim (na podstawie raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, co piąty bezrobotny w regionie  nie ma skończonych 25 lat). Wysoki odsetek bezrobotnych absolwentów OHP pokazują również dane uzyskane w ramach monitorowania losów absolwentów. Trudna sytuacja na rynku pracy wymaga umiejętności i wiedzy nt. metod poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, znajomości zasad i obowiązków regulujących relację pracodawca-pracownik. W ramach programu uczestnicy zdobyli umiejętność sporządzania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego (zajęcia grupowe i indywidualne z doradcami zawodowymi OHP), poznali oczekiwania pracodawców (spotkania w zakładach pracy), ofertę Urzędów Pracy, komórek OHP zajmujących się rynkiem pracy (wizyty w urzędach, PPP, MCK), zdobyli wiedzę nt. tendencji i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

ABC Edukacji Psychoseksualnej - program adresowany do uczestników 3 jednostek stacjonarnych WM WK OHP. Zrealizowany został w okresie 11.03- 15.06.2013r., obejmując 250 uczestników OHP. Potrzeba realizacji wynika z faktu, iż młodzież OHP znajduje się w okresie adolescencji, kiedy zainteresowanie seksualnością jest szczególnie intensywne. Wychowanie seksualne młodzieży jest ważnym elementem działalności profilaktycznej - w obliczu wzrostu zachorowań przenoszonych drogą kontaktów seksualnych, liczby ciąż u nastolatek istnieje potrzeba przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom. Podopieczni OHP pochodzący często z rodzin niewydolnych wychowawczo, nie posiadają pozytywnych relacji rodzinnych umożliwiających zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie rozwoju seksualnego oraz zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykowanymi w tym obszarze. W ramach programu  uczestnicy OHP wzięli udział w zajęciach edukacyjnych ze specjalistami zewnętrznymi (psycholog, pielęgniarka, lekarz, przedstawiciele policji), wychowawcami (zajęcia kształtujące postawy asertywności, informacje nt. organizacji udzielających pomocy ofiarom przemocy seksualnej). W ramach programu uruchomiono anonimowe skrzynki pytań- uczestnicy mogli bez skrępowania zapytać o nurtujące ich wątpliwości, odpowiedzi zostały wywieszone na tablicach. Uczestnicy zdobyli wiedzę  nt. konsekwencji (prawnych, psychicznych, społecznych, medycznych) podejmowania przypadkowych kontaktów seksualnych, wczesnej inicjacji seksualnej oraz informacje nt. możliwości uzyskania pomocy w sytuacji przemocy seksualnej, chorób, wczesnego macierzyństwa, ojcostwa.

Program Bezpieczne Wakacje 2013 -  skierowany został do wszystkich uczestników OHP, którzy podczas wakacji, pozostając poza opieką wychowawców macierzystych jednostek, w dużej mierze liczyć mogą na własną wiedzę i umiejętności. Program realizowany był w okresie 15.05-15.08.2013r., a wzięło w nim udział 926 uczestników. By zapobiec  czyhającym na młodzież zagrożeniom i ich konsekwencjom, należało uświadomić im niebezpieczeństwa, na jakie mogą być narażeni i sposoby ich przeciwdziałania. Głównym założeniem programu było przygotowanie młodzieży OHP do bezpiecznego i odpowiedzialnego wypoczynku podczas wakacji letnich. Podjęte w ramach programu działania (spotkanie z ratownikiem medycznym, ratownikiem WOPR, przedstawicielem straży pożarnej, policji) wyposażyły uczestników OHP w wiedzę na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drodze,  upowszechniły zasady postępowania przeciwpożarowego, propagowały bezpieczeństwo podczas wycieczek krajoznawczych, wypoczynku w lesie, prac gospodarskich, imprez masowych oraz zaznajomiły z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Powyższe rezultaty osiągnięto poprzez wykłady, pogadanki, warsztaty (opracowanie planu wycieczki krajoznawczej, terenowej; ćwiczenia na asertywność, odgrywanie scenek).

Jestem na fali - czuję się dobrze – program realizowany od 15.08 do 15.11.2013r. Jego adresatem była młodzież nowo zrekrutowana do 8 jednostek opiekuńczo- wychowawczych WM WK OHP. Powodem realizacji programu była pomoc nowym uczestnikom w pokonaniu lęków związanych z wejściem w nowe środowisko rówieśnicze, włączenie nowo rekrutowanych uczestników i ich rodziców w życie jednostki OHP oraz ograniczenie zjawiska fluktuacji. Założone cele zostały osiągnięte dzięki zaangażowaniu wychowawców, pedagogów, psychologów, którzy podczas spotkań indywidualnych, pogadanek i zajęć integracyjnych służyli nowym uczestnikom wsparciem i radą. Nowi uczestnicy zintegrowali się z uczestnikami klas starszych i z wychowawcami, poznali swoje jednostki, obowiązujący w nich rozkład dnia, zaangażowali się w przedsięwzięcia organizowane przez wychowawców. W programie wzięło udział 459 uczestników.

 

Wojewódzki program „Kultura w nas i dookoła nas” - 28 grudnia 2012 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu zrealizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego „Kultura w nas i dookoła nas”. W działania z zakresu edukacji kulturalnej młodzieży zostało zaangażowanych 443 uczestników OHP ze wszystkich jednostek organizacyjnych WM WK. Uczestnicy przez trzy miesiące intensywnie rozwijali swoją wrażliwość na sztukę, poznawali instytucje i organizację związane z kulturą, brali udział w spektaklach teatralnych, odwiedzali muzea, wystawy i koncerty. W wyniku tych działań młodzież miała okazję poznać lokalną ofertę pozwalającą na przyjemnie i pożytecznie spędzenie wolnego czasu, często bez dodatkowych nakładów finansowych. Uwieńczeniem realizacji programu był konkurs, którego przedmiotem było przygotowanie przewodnika zawierającego informację o wydarzeniach kulturalnych oraz miejscach godnych zwiedzenia w miejscowościach zamieszkania uczestników. Nadesłane prace podlegały szczegółowej ocenie Komisji powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego OHP. Decydującym kryterium były wkład pracy uczestników OHP oraz zawartość merytoryczna prac. Decyzją Komisji pod przewodnictwem zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Płoskiego nagrody indywidualne przyznano Mateuszowi Sawko i Damianowi Bucik uczestnikom Środowiskowego Hufca Pracy OHP w Giżycku. Ponadto wyróżniono prace przygotowane przez uczestników OHP z  Hufca Pracy w Ełku/Grupa Wychowawcza w Olecku i Hufca Pracy w Olsztynie/Grupa Wychowawcza w Nidzicy.

Program Wojewódzki „Euro 2012 – Futbolowe Szaleństwo” - łącznie 649 młodych osób z ośmiu jednostek Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP uczestniczyło w Wojewódzkim Programie „Euro 2012 - Futbolowe szaleństwo”, którego podsumowanie odbyło się 21 czerwca br. w Olsztynie. Podstawowym celem Programu było zakorzenienie w uczestnikach zasad fair play zarówno na gruncie sportowym jak i na realia życia codziennego. Na podstawie sprawozdań i opinii uczestników można stwierdzić, że program przyniósł oczekiwane efekty. Młodzież bardzo chętnie i aktywnie brała udział w realizacji zadań, pozytywnie odnosząc się do inicjatyw podejmowanych w ramach Programu, jednocześnie wyrażając chęć uczestnictwa w innych przedsięwzięciach tego typu. Młodzież dowiedziała się jak aktywnie i zdrowo wypoczywać, poznała historię oraz stan przygotowań miast w Polsce i na Ukrainie do mistrzostw Euro 2012. Rozstrzygnięty został konkurs „Kibic-Euro 2012” przeprowadzony w ramach w/w programu. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący komisji z-ca Wojewódzkiego Komendanta Piotr Płoski, Kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania Karolina Mrówczyńska oraz sp. ds. Programów i Szkoleń Jarosław Ceckowski ogłosiła zwycięzcą i nagrodziła pracę Sławomira Warmińskiego z ŚHP w Ostródzie.

Wojewódzki program profilaktyczny „Nie piję nie biorę ” – zrealizowany od 05.01.2011- 25.02.2011 we wszystkich jednostkach organizacyjnych WK. Program jest drugim z cyklu programów profilaktycznych realizowanych przez WK z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Celem głównym programu było ograniczenie wśród uczestników OHP zjawiska nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków poprzez uświadomienie szkodliwości sięgania po używki oraz konsekwencji osobistych i społecznych. Działania podejmowane w ramach realizacji Programu to analiza skali problemu w jednostkach, monitowanie przez kadrę OHP okolicznych sklepów pod kątem sprzedaży nieletnim alkoholu, spotkania z przedstawicielami Policji, Poradni Terapii Uzależnień, zajęcia edukacyjne dla młodzieży dotyczące mechanizmów powstawania uzależnienia, objawów i skutków, przeprowadzenie kampanii informacyjnej nt. szkodliwości używania alkoholu i narkotyków. W ramach programu zrealizowano Konkurs dla uczestników OHP na projekt ulotki antynarkotykowej/ antyalkoholowej.

Wojewódzki Program Edukacyjny „Bezpieczne Wakacje”- 02.05.2011- 10.06.2011 – zrealizowany przez wszystkie jednostki W-M WK OHP. Celem głównym programu było ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń i wypadków wśród młodzieży podczas wypoczynku letniego oraz uwrażliwienie młodzieży na sytuacje stwarzające zagrożenie podczas wycieczek, biwaków, obozów, imprez masowych, a także promocja bezpiecznego spędzania czasu wolnego. W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia z uczestnikami i rodzicami/opiekunami prawnymi dotyczące zagrożeń związanych z wypoczynkiem młodzieży tj. inicjacją seksualną, ucieczkami młodzieży z domów w okresie wakacyjnym, nawiązywania znajomości z obcymi osobami. Młodzież uzyskała wiedzę nt. możliwości uzyskania pomocy w sytuacji bycia świadkiem/ofiarą zachowań przemocowych oraz obowiązku informowania o takich zdarzeniach policji.

Wojewódzkiego Programu Przeciwstawiania się presji grupy pt „Być sobą. – 01.03.2011-16.06.2011; zrealizowany w ŚHP w Ostródzie, OSiW w Pasłęku i OSiW w Mrągowie. W ramach Programu w w/w jednostkach zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe z młodzieżą pogłębiające wiedzę na temat samego siebie i poznania rówieśników oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w których spotykamy się z wywieraniem presji na nas przez inne osoby. Zajęcia prowadzone były przez Kierownika Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania WK metodami aktywnymi, w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz zabaw spotkało się z dużym zainteresowaniem i akceptacją uczestników. We wszystkich spotkaniach brał udział wychowawca oddelegowany z danej jednostki WK. Po zakończeniu warsztatów otrzymywał on scenariusz zajęć według, którego przeprowadzał warsztaty dla kolejnych grup uczestników, kontynuując w ten sposób realizację Programu. Realizacja programu oprócz korzyści związanych z przekazywanymi podczas zajęć treściami pozwoliła zamodelować kadrze wychowawczej z jednostek WK aktywne metody pracy oraz dostarczyć gotowych narzędzi do prowadzenia zajęć. Takie działania są konieczne, ponieważ wśród kadry wychowawczej nadal najpowszechniejszą formą pracy z młodzieżą są pogadanki i rozmowy indywidualne, a znikoma ilość wychowawców wykorzystuje aktywne metody pracy, bazujące na doświadczaniu przez młodych ludzi różnych sytuacji.

 Wojewódzki Program Edukacyjny „Otwórz oczy” - 05.09.2011 – 14.10.2011 zrealizowany przez siedem jednostek organizacyjnych WK. Program miał na celu edukację uczestników OHP w zakresie praw człowieka. Młodzież OHP poznała podstawowe prawa zagwarantowane powszechną deklaracją praw człowieka, instytucje i organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka, a także wzięła udział w dyskusji o łamaniu praw ludzkich. Realizacja programu odbyła się poprzez prelekcje, udział w Festiwalu Filmowym Watch Docs Prawa Człowieka w filmie, zajęcia edukacyjne dla młodzieży, ankiety nt. wiedzy posiadanej przez młodzież w przedmiotowym zakresie. W ramach Programu zrealizowano Konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej przestrzegania praw człowieka na świecie.

Wojewódzki Program Edukacyjny „Młodzi Wolontariusze” – 17.10.2011 –09.12.2011r. Program „Młodzi Wolontariusze” realizowany był we wszystkich jednostkach organizacyjnych W-M WK OHP. Realizacja programu związana była z ustanowieniem przez Radę Unii Europejskiej roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Celem Programu było podniesienie wiedzy młodzieży w zakresie pracy wolontarystycznej, prezentacja instytucji i organizacji, w których uczestnicy OHP mogą realizować się społecznie oraz zwiększenie aktywności i odpowiedzialności społecznej młodych ludzi. Zrealizowano szereg zajęć edukacyjnych, podczas których młodzież poznała ideę wolontariatu, prawne aspekty pracy woluntarystycznej oraz korzyści i możliwości płynące z podejmowania działań społecznych. Spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń takich jak Caritas, „Otwarte Drzwi”, Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”, Giżyckie Centrum Wolontariatu „Jesteśmy” uświadomiło młodzieży, ze działalność społeczna jest silnie rozpowszechniona i posiada struktury, w które warto się zaangażować. Jednym z zadań zrealizowanych w ramach programu było przeprowadzenie przez uczestników akcji społecznej na rzecz środowiska lokalnego. W tej kwestii młodzież OHP wykazała się dużą pomysłowością i inicjatywą. W Ełku uczestnicy hufca zorganizowali zbiórkę zabawek i maskotek dla przedszkolaków, w Piszu młodzież zbierała nakrętki typu PET z przeznaczeniem na zakup wózka inwalidzkiego dla chorego chłopca oraz zużyte telefony komórkowe, które za pośrednictwem Księży Werbistów zostaną spieniężone i wesprą działalność misyjną w Afryce. W Elblągu uczestnicy OHP zorganizowali przemarsz ulicami miasta, aby podkreślić i promować dzielność na rzecz innych ludzi. Uczestnicy niemal wszystkich jednostek zaangażowali się w Świąteczne Zbiórki Żywności oraz akcję „Szlachetna Paczka”.


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR


Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007