OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Oferty pracy Refundacja Przetargi Kontakt

Wojewódzka Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym do programowego wsparcia oraz pomocy w merytorycznej działalności i funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wojewódzka Rada Programowa jako społeczny organ opiniodawczy udzielający pomocy merytorycznej w podejmowaniu przez Warmińsko – Mazurską Wojewódzką Komendę OHP  i podległe jednostki organizacyjne OHP działań wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży jest ważnym ogniwem w procesie zarządzania jednostką. Organ skupia w swojej strukturze  przedstawicieli instytucji rynku pracy, policji, wymiaru sprawiedliwości, kuratorium oświaty i instytucji oświatowych i innych. W posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Programowej OHP często biorą udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownictwo szkół, w których kształci się młodzież OHP oraz kuratorzy sądowi. Podczas spotkań uczestnicy przedstawią propozycję dalszego rozwoju i zacieśnienia współpracy w zakresie rozwijania oferty OHP skierowanej do młodych ludzi uzupełniających wykształcenie oraz wkraczających na rynek pracy.


 POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ

 

W dniu 16 grudnia 2016 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 
przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie w Sali nr 203 odbyło się posiedzenie Rady Programowej.
 
Temat spotkania:
„Realizacja przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy systemowego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w przededniu zmian systemu oświaty.”
 Wojewódzka Rada Programowa OHP podjęła uchwałę następującej treści:
Dostrzegając potrzebę podejmowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży - Uczestnicy Rady Programowej:
udzielają rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego oraz budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat dbając o udział w systemie edukacji w perspektywie nowelizacji Prawa oświatowego.
 

 POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ

W dniu 18 maja 2016 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie w Sali nr 203 odbyło się posiedzenie Rady Programowej.

Temat spotkania:

„Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście objęcia wsparciem edukacyjnym i wychowawczym młodzieży w ramach oferty Ochotniczych Hufców Pracy”

 Wojewódzka Rada Programowa OHP podjęła uchwałę nastepującej treści:

Dostrzegając potrzebę podejmowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, poprawy jej sytuacji edukacyjnej i zawodowej poprzez wsparcie zawodowe członków Rady Programowej, jak również mając na uwadze możliwość zapewnienia warunków szerokiej współpracy międzyinstytucjonalnej - Uczestnicy Rady Programowej:

- wyrażają wolę współpracy w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez inicjowanie wspólnych działań oraz wymianę doświadczeń i informacji dotyczących form wsparcia.

- dostrzegają potrzebę podejmowania i wspierania rozwiązań, których celem jest jak najszersze dotarcie do młodzieży potrzebującej wsparcia.

- zobowiązują się do wzajemnego przekazywania uzyskanych informacji i podejmowania kierunkowych działań umożliwiających instytucjonalne objęcie wsparciem młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

- w toku własnych wewnętrznych konsultacji instytucjonalnych, podczas kolejnego posiedzenia Rady zakreślą możliwości oraz podejmą próbę wypracowania modelu międzyinstytucjonalnej współpracy wspierającej system przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu oraz zawodowemu młodzieży.

 


 

4 grudnia 2015 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, połączone z Wojewódzką Radą Programową OHP. Głównymi tematami spotkania była:

·     Współpraca WM WK OHP ze służbami więziennymi na terenie województwa, na rzecz readaptacji młodzieży pozbawionej wolności oraz zwalnianej z zakładów karnych i aresztów śledczych.

·     Współpraca WM WK OHP z siecią EURES.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Programowej jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia kierunków współpracy w 2016r.

 UCHWAŁA WOJEWÓDZKIEJ RADY PROGRAMOWEJ 

 


 

4 kwietnia 2015 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Głównym tematem spotkania było planowanie i realizacja działań wspierająco – aktywizujących, skierowanych do olsztyńskich rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym podopiecznych OHP, w ramach Umowy Współpracy Partnerskiej na rzecz Międzyinstytucjonalnego i Międzysektorowego Modelu Współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy.

 

UCHWAŁA WOJEWÓDZKIEJ RADY PROGRAMOWEJ 

 


 

3 września 2014 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy. Głównym celem spotkania było wypracowanie skutecznych sposobów dotarcia do młodzieży z grupy NEET, czyli do młodych, którzy nie pracują, nie uczą się i nie studiują, w żaden sposób nie podnoszą swoich kwalifikacji i  nie próbują zmienić swojej sytuacji. Członkowie Wojewódzkiej Rady Programowej jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu działań OHP w zakresie rekrutacji do projektów „Gwarancji dla młodzieży”.

UCHWAŁA WOJEWÓDZKIEJ RADY PROGRAMOWEJ

 


drukuj stronę

Warmińsko-Mazurska WK
ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn
tel./fax (089) 527-62-03
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl

BIP

MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o WM WK OHP
Projekty i programy
Na skróty - linki
 MEN
 MR


Stronę przygotowuje Rzecznik Prasowy WM WK OHP. Copyright 2007